תנאי שימוש באפליקציה

תקנון שימוש באפליקציה

 

כללי

   1.           עמותת מחוסגן (ע”ר מספר 580672061) (להלן: “העמותה”) הינה הבעלים של האפליקציה (להלן: “האפליקציה”).

   2.           הכניסה לאפליקציה והשימוש בה כפוף לתנאי השימוש המופיעים בתקנון זה ולהוראות כל דין. בעצם השימוש באפליקציה הנך מביע את הסכמתך לכל התנאים המפורטים במסמך זה.

   3.           האפליקציה נועדה אך ורק ככלי טכני המאפשר לגננות ו/או בעלי גנים לסרוק פנקסי חיסונים של ילדים הרשומים לגנים המשתתפים במיזם “מחוסגן” לשם בדיקתם על ידי אנשי רפואה העובדים בהתנדבות מלאה. אין לראות באפליקציה או בשירותים הניתנים מכוחה כייעוץ רפואי ו/או משפטי ו/או כתחליף לרופא האישי של כל ילד.

 

השימוש באפליקציה

   4.           כל משתמש רשאי לעשות שימוש באפליקציה, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

4.1.          המשתמש הינו בגיר, כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

4.2.          המשתמש נרשם באתר העמותה.

4.3.          המשתמש הינו גורם מורשה מטעם גן פרטי המשתתף במיזם “מחוסגן” ויש לו את הזכות על פי כל דין להעלות לאפליקציה את פנקסי החיסונים של ילדי הגן (בין בסריקה ובין באמצעים אחרים).

   5.           העמותה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאפליקציה ו/או לחלקים ממנה, לכל משתמש, לרבות משתמשים שעשו שימוש בעבר באפליקציה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה וללא צורך בהתראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד לה על פי כל דין.

   6.           העמותה רשאית להפסיק את פעילות האפליקציה, כולו או חלקו, לזמן מוגבל או לצמיתות, לצמצמה ו/או להגבילה, כל זאת ללא כל הודעה מוקדמת.

   7.           מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה עשויה למנוע שימוש באפליקציה, למשתמש או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

7.1.          הופר תנאי מתקנון זה;

7.2.          נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים על ידי משתמש;

7.3.          בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בעמותה ו/או באפליקציה ו/או במידע המופיע באפליקציה ו/או במשתמשים אחרים.

   8.           העמותה מתחייבת לא לעשות בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האפליקציה אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

   9.           על המשתמש להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באפליקציה במדויק, לרבות בקשר עם פנקס החיסונים.

 

אחריות

 10.           העמותה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש באפליקציה שלא בהתאם להוראות תקנון זה.

 11.           עמותה אינה ערבה לכך כי במהלך השימוש באפליקציה התקשורת עמך תהיה רציפה, תקינה ואיכותית. העמותה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, כוח עליון, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, תקלות מחשוב וכיוצ”ב.  

 12.           חלק מהמידע המופיע באפליקציה נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים. למען הסר ספק, העמותה אינה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים הינו אמין ומדויק והנך יודע כי העמותה לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים ונכונותו באופן עצמאי.

 

קישורים

 13.           באפליקציה זה עשויים להימצא קישורים לאפליקציות ו/או אתרי אינטרנט אחרים. אפליקציות ואתרים כאמור אינם נמצאים בבעלות העמותה והעמותה אינה ערבה לתוכנם, אמינותם ו/או חוקיותם. כמו כן, העמותה אינה מתחייבת כי קישורים אלה יהיו תקינים ויובילו לאפליקציה ו/או אתר אינטרנט פעיל. תקנון אפליקציה זה אינו חל עליהם ולפיכך עליך לבדוק מהם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל קישור.

 14.           אין לבצע קישור לאפליקציה זה, אלא בהסכמת העמותה מראש ובכתב.

 

זכויות קניין רוחני

 15.           כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות במישרין או בעקיפין לאפליקציה זה ותוכנה, לרבות זכויות היוצרים, סימני מסחר, מדגמים, שיטות ו/או סודות מסחריים, הנם רכושה של העמותה בלבד.

 16.           אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהו מהאפליקציה, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, סרטונים וכיוצא בזאת, מבלי לקבל רשות של העמותה מראש ובכתב.

 17.           אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאפליקציה.

 18.           אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באפליקציה או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

מדיניות פרטיות

 19.           הנך נותן הסכמתך לעמותה לאסוף ולשמור מידע שיימסר או ייקלט במסגרת שימושך באפליקציה ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לעמותה, לרבות פנקס החיסונים והמידע המופיע בו, במאגרי המידע של העמותה, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף.

 20.           ידוע לך כי העמותה יכולה לעשות שימוש במידע זה, לשנותו, לערוך אותו (לרבות עריכה וויזואלית), לבצע עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לרבות לצורך המטרות המפורטות להלן:

20.1.       כדי לאפשר לך להשתמש באפליקציה ובשירותים המוצעים באמצעותו;

20.2.       לצורך עדכון ו/או שינוי האפליקציה ושיפורה;

20.3.       ליצירת קשר עמך, כאשר העמותה סבורה שיש צורך בכך;

20.4.       כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע ועדכונים בקשר עם האפליקציה והמידע האישי שלך;

20.5.       לצורך טיוב נתונים, לרבות העשרה והצלבה פנימית של המידע שלך מול נתונים נוספים המצויים במאגרי המידע של העמותה, בכפוף להוראות הדין.

20.6.       לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחות אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האפליקציה עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

20.7.       לכל מטרה אחרת המפורטת ו/או המשתמעת מתקנון זה.

 21.           העמותה מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט במקרים הבאים:

21.1.       על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו;

21.2.       במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות באתר;

21.3.       במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין העמותה;

21.4.       על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים;

21.5.       על מנת להגן על זכויות הקניין של העמותה ו/או של המשתמשים באתר;

21.6.       במקרים בהם השימוש באפליקציה נעשה בניגוד לאמור בתקנון ו/או בניגוד להוראות כל דין;

21.7.       העברה לצדדים שלישיים של מידע שאינו מידע המזהה את המשתמש באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;

21.8.       העברת המידע לצדדים שלישיים המעניקים שירותים הקשורים בתפעול האפליקציה (כגון שירותי אחסון, שרתים, תפעול דוא”ל, אבטחת וניהול מאגרי מידע וכו’).

 22.           יודגש כי אינך חייב לתת הסכמתך לשימוש כאמור למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע ובכל שימוש באפליקציה הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע, לכל שימוש בו ולהעברתו, הכל כמפורט בתקנון זה.

 23.           בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, הנך רשאי לעיין בכל מידע אודותייך המוחזק במאגר המידע של העמותה (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפטרופוס שלך). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם העמותה באמצעות הדוא”ל[email protected] :.

 24.           אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לעמותה באמצעות הדוא”ל: [email protected] בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 25.           מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל מידע שיווקי, עליך להודיע על כך לעמותה באמצעות הדוא”ל: [email protected]. במקרה כאמור, העמותה תסיר אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות.

 26.           העמותה עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע באתר. העמותה אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאפליקציה ו/או למחשביה.

 

שונות

 27.           עלולים להופיע באפליקציה, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והעמותה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 28.           התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לגברים ולנשים כאחד. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש באפליקציה ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 29.           על תקנון זה יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין הקשור ו/או הנובע מתנאי התקנון ו/או השימוש באפליקציה זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב יפו.

 30.           אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תקנון זה לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.